• Eshop pre načúvacie prístroje všetkých značiek
  • Vysúšačky pre dlhodobú životnosť načúvacích prístrojov
  • Filtre pre spoľahlivé fungovanie načúvacích prístrojov
  • Načúvacie prístroje a počutie v hluku
  • Načúvacie prístroje a zrozumiteľnost počúvania televízie
  • Načúvacie prístroje a vzdialené mikrfóny
  • Načúvacie prístroje pre deti a počutie v hluku a na diaľku
  • Ochrana sluchu pre hudobníkov a návštěvníkov koncertov
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Akustik plus, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Akustik plus, s.r.o., IČO: 35 934 484, so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 19248/T ako predávajúci (ďalej len „predávajúci") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci").

Kontaktné údaje predávajúceho:
Akustik plus, s.r.o., sídlo Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Obchodné oddelenie: helpdesk.phonak@akustik.sk
Reklamácie a servis: servis.phonak@akustik.sk
Tel.: 02 55 424 272
Fakturačné údaje: DIČ: 2022005469, IČ DPH: SK2022005469

Orgán dozoru:
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/58 27 21 56

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim a súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník"), ako aj súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, prípadne iné zmluvy uzatvorené podľa občianskeho zákonníka, ak sa jedná o situáciu kedy sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci svojich obchodných alebo iných podnikateľských činností. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcim výrobky alebo poskytuje služby.

3. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – v objednávke, ktorá bude dodávaná v súlade s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

4. Objednávanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

a) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, pričom jej potvrdením dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

b) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky – množstve tovaru, výšky ceny, nákladov na prepravu a pod. žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. písomne alebo telefonicky.

5. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH. K cene bude účtované poštovné alebo dopravné náklady tak, ako to bude uvedené v objednávke a na stránkach e-shopu.

Formy úhrady za objednaný tovar:

  1. Dobierkou: objednaný tovar uhradí kupujúci pri prevzatí zásielky dopravcovi/kuriérovi. Možnosť odberu tovaru na dobierku neplatí pre spotrebiteľa mimo územia Slovenskej republiky.

  2. Bankovým prevodom: po odoslaní objednávky kupujúcim mu bude zaslané jej potvrdenie, na ktorom sú uvedené údaje potrebné na prevod, t.j. suma, číslo účtu, číslo objednávky (toto číslo je povinný kupujúci uvádzať ako variabilný symbol). Po kontrole platby bude objednávka kupujúceho predávajúcim vybavená.

  3. Zaplatením v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni pri osobnom odbere tovaru pri odovzdaní faktúry a dodacieho listu.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

6. Spôsob dodania

Tovar bude zaslaný na adresu, ktorú pri vytvorení objednávky zadal kupujúci do 5 pracovných dní odo dňa obdŕžania objednávky, pokiaľ je tovar na sklade. V prípade zvolenia platby bankovým prevodom bude tovar odoslaný do 5 piatich pracovných dní odo dňa pripísania platby na bankový účet predávajúceho. V prípade, že tovar nebude na sklade bude kupujúceho kontaktovať predávajúci za účelom dohodnutia termínu dodania tovaru. O odoslaní tovaru bude kupujúci vždy informovaný e-mailom v deň jeho odoslania. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k neskoršiemu dodaniu tovaru. V takomto prípade sa ospravedlňujeme. O neskoršom dodaní tovaru alebo vypredaní tovaru budete informovaný.

Dopravcom - kuriérom, a to na adresu, ktorú uvedie kupujúci ako dodaciu adresu. Rozvoz tovaru je možný počas celého dňa. Podmienkou na takéto dodanie tovaru je uvedenie telefónneho čísla kupujúceho, aby ho bolo možné kontaktovať v prípade, že bude mať kuriér problémy s doručením alebo nájdením uvedenej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. V prípade porušenia obalu (neoprávnené vniknutiu do zásielky) sa doporučuje kupujúcemu zásielku neprevziať a opäť ihneď informovať predávajúceho.

7. Expedičné náklady

K cene tovaru účtujeme výlučne poštovné a/alebo cenu dopravy tak, ako je to uvedené v potvrdenej objednávke. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame opäť iba na vyžiadanie kupujúceho.

8. Záruka a reklamácia

Na predávaný tovar je poskytovaná záručná doba minimálne 6 mesiacov podľa Obchodného zákonníka, alebo minimálne 24 mesiacov pre spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka.

9. Výmena tovaru

Pokiaľ kupujúci obdŕžal v dôsledku nesprávneho výberu výrobok, ktorý mu nevyhovuje, predávajúci zašle kupujúcemu nový výrobok; účtovať sa bude kupujúcemu iba poštovné. V prípade, ak bude tovar nevyhovujúci obvyklým hygienickým štandardom, tovar nebude vymenený alebo jeho prípadná reklamácia nebude uznávaná.

10. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej použitím prostriedku diaľkovej komunikácie

Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Po splnení vyššie uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za vrátený tovar do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Predpokladom na takéto vrátenie peňazí je zároveň doručenie vráteného tovaru na adresu predávajúceho. Dodávateľ si vyhradzuje právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Príslušnú peňažnú sumu zašle predávajúci na účet kupujúceho alebo kupujúcemu zašle poštovú poukážku.

V prípade, že kupujúci žiada výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, musí kupujúci zaslať výrobok predávajúcemu späť bez známky používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obalu spolu s dodacím listom a vyplneným lístkom na vrátenie tovaru. Predávajúci odporúča priložiť kupujúcemu dodací list, ktorý nahradzuje doklad o kúpe.

Pri zaslaní tovaru späť je kupujúci povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň predávajúci odporúča poistiť. Tovar, ktorý bude poškodený pri preprave z dôvodu voľby nevhodného obalu, nie je možné vymeniť, ani za taký tovar žiadať vrátenie peňazí.

V prípade požiadavky na vrátenie peňažnej sumy prevodom na účet kupujúcemu, nebudúkupujúcemu účtované žiadne náklady vynaložené na vrátenie tejto peňažnej sumy. V prípade požiadavky na vrátenie peňažnej sumy poukážkou na adresu kupujúceho, bude peňažná suma znížená o skutočné náklady na odoslanie tejto peňažnej sumy podľa platobného sadzobníka
Slovenskej pošty.

Pri odstúpení od zmluvy, je povinný kupujúci zaslať tovar v pôvodnom obale späť na expedičnú adresu predávajúceho: Akustik plus, s.r.o., Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, Slovenská republika.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu:
https://www.audiodom.sk/sluzby/odstupenie-od-kupnej-zmluvy

11. Ochrana osobných údajov

Pre vybavenie objednávky a doručenie tovaru je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov kupujúceho, Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme striktne v súlade s platnou legislatívou, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci berie na vedomie, že v záujme doručenia objednávky budú jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, e-mail, telefónne číslo odovzdané prepravnej/doručovateľskej spoločnosti, ktorou je ku dňu vypracovania tohto dokumentu Slovenská pošta a.s.. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho kedykoľvek v budúcnosti nadviazať spoluprácu s inými prepravnými/doručovateľskými spoločnosťami.

Bližšie informácie k zásadám spracúvania osobných údajov nájdete tu:
https://www.audiodom.sk/sluzby/ochrana-osobnych-udajov

12. Záverečné ustanovenia, riešenie sporov

Kvalitu nášho tovaru máme overenú. Rovnako, pri komunikácii so zákazníkmi sme ústretoví, etickí a féroví, Preto žiadne spory nepredpokladáme. Zároveň ale, nám platná legislatíva na ochranu spotrebiteľa ukladá zverejniť určité informácie týkajúce sa riešenia sporov. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy napr. prostredníctvom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je helpdesk.phonak@akustik.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2020 a rušia a nahrádzajú predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúcemu predávajúci, že akceptuje všetky obchodné podmienky v tom znení ako boli uvedené na tejto stránke dňa odoslania objednávky.

Predvoľby súkromia

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prehliadanie webu a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie