• Eshop pre načúvacie prístroje všetkých značiek
  • Vysúšačky pre dlhodobú životnosť načúvacích prístrojov
  • Filtre pre spoľahlivé fungovanie načúvacích prístrojov
  • Načúvacie prístroje a počutie v hluku
  • Načúvacie prístroje a zrozumiteľnost počúvania televízie
  • Načúvacie prístroje a vzdialené mikrfóny
  • Načúvacie prístroje pre deti a počutie v hluku a na diaľku
  • Ochrana sluchu pre hudobníkov a návštěvníkov koncertov
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Záruka a reklamácia

Budeme radi, pokiaľ na túto stránku nebudete musieť chodiť vôbec.

Nikto nie je dokonalý, a tak sa môže stať, že sa niečo pokazí. Našim krédom je, že Vám vyjdeme maximálne v ústrety. V nasledujúcom reklamačnom poriadku Vám odpovieme na základné otázky. A tie ostatné?

Vždy podľa zásady - spokojný zákazník sa vracia.

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho. Definície v obchodných podmienkach predávajúceho sa vzťahujú aj na tento reklamačný poriadok.

Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je podnikateľom sa riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom a Obchodným zákonníkom.

1. Právo kupujúceho na reklamáciu poškodeného tovaru
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Reklamácia vrátane odstránenej vady musí byť vybavená : a) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, b) v prípade dlhšej doby vybavenia reklamácie na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Po uplynutí lehoty pre vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť podľa bodu 5 tohto Reklamačného poriadku. Reklamovaný tovar musí byť čistý, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. Kupujúci je povinný preukázať , že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. že okrem vyskytnutej vady alebo iného rozporu s kúpnou zmluvou dokladá i miesto, cenu a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie predajným dokladom, poprípade iným vierohodným spôsobom.

2. Lehota na uplatnenie reklamácie
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí vecí kupujúcim v záručnej dobe. Lehota pre uplatnenie reklamácie ( záručná doba ) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať doklad o zakúpení tovaru. Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, keď nebolo uplatnené v záručnej dobe, alebo kupujúci urobil do výrobku neodborný zásah.

3. Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, keď nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, pokiaľ kupujúci vedel pred prevzatím veci, že je v rozpore s kúpnou zmluvou alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Pokiaľ sa rozpor s kúpnou zmluvou prejaví behom prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, toto sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí veci.

4. Odstrániteľné vady
Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné. Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Lehota pre odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, poprípade môže ísť o dlhšiu dobu, ak sa na takejto dobe dohodol predávajúci s kupujúcim. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie ( reklamačný list ) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, prevedenie opravy a o dobe jej trvania.

5. Neodstrániteľné vady
Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať: a) výmenu tovaru za nový a bezchybný, b) odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické...), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania. Taktiež práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci aj vtedy, keď sa na tovare prejaví rovnaká odstrániteľná chyba ako pri predchádzajúcich dvoch opravách alebo sa na tovaru vyskytujú súčasne aspoň tri neodstrániteľné vady. Reklamácia sa vybaví výmenou vadného tovaru za nový, lehota pre uplatnenie reklamácie beží opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

6. Tovar predávané za nižšie ceny
Pri výrobkoch, ktoré majú vady, avšak im nebránia, aby mohli byť výrobky užívané k určenému účelu, musia byť predávané len za nižšie ceny. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho, že výrobok má vadu a upresniť mu o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé z povahy predaja. Vadu musí predávajúci označiť na doklade o zakúpení výrobku. Za vady výrobku, pre ktoré boli dojednané nižšie ceny, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne pri výrobku predávaného za nižšiu cenu vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu výrobku, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s bodmi 3,4,5 a 6 tohto Reklamačného poriadku. Pokiaľ sa na výrobku predávaného za nižšiu cenu vyskytne iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni užívaniu výrobku, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak by bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja, predávajúci zodpovedá za vady predávaného tovaru v plnom rozsahu.

7. Alternatívne riešenie sporov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na helpdesk.phonak@akustik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS") podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS"). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.

Predvoľby súkromia

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prehliadanie webu a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie